Arbeidstoeleiding

Over arbeidstoeleiding spreken we wanneer de cliënt als doel heeft om te re-integreren naar een betaalde arbeidsplek. De weg hier naar toe kan voor iedereen verschillend zijn. Heeft de één behoefte aan ondersteuning bij het verrichten van sollicitatieactiviteiten en/of bemiddeling, voor de ander is het nodig om eerst in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Voor cliënten met een Wajong, WIA of ZW uitkering is het UWV de instantie die besluit wat voor soort re-integratietraject ingezet zou kunnen worden. Het UWV kent hierin twee vormen namelijk, een Werk-fit traject en een Naar Werk traject.

Het Werk-fit traject is een voorbereidend traject waarbij de cliënten samen met de re-integratiemedewerker werken aan drie hoofdactiviteiten:

  • Versterken van de werknemersvaardigheden
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Het doel van Werk-fit is op zichzelf niet het vinden van een werkplek. Werk-fit richt zich op, wat de cliënt nodig heeft om de stap te kunnen maken de arbeidsmarkt. Een stap waarbij een baan gevonden wordt die niet alleen passend is maar ook duurzaam van aard is.

Wanneer duidelijk is waar de beste re-integratiemogelijkheden voor de cliënt liggen op de arbeidsmarkt, kan een Naar Werk traject ingezet worden. Een Naar Werk traject richt zich op het re-integreren binnen een passende werkplek op de reguliere arbeidsmarkt. De re-integratiemedewerker zet hiervoor samen met de cliënt, concrete acties uit ten aanzien van gerichte sollicitatieactiviteiten.

Voor cliënten met een indicatie banenafspraak is met de invoering van de participatiewet in 2015, de gemeente waar de cliënt woonachtig is de aangewezen partij voor ondersteuning gericht op re-integratie. Anders dan bij het UWV heeft iedere gemeente een eigen beleidsvoering. Dit maakt dat iedere gemeente op een andere manier invulling geeft op de wijze van ondersteuning gericht op re-integratie vanuit de participatiewet.

Autismewerk.nl ondersteunt gemeentes graag bij het re-integreren van cliënten uit de betreffende gemeente die vallen onder de participatiewet.

Autismewerk.nl kan ingekocht worden op basis van een offerte welke overeenkomsten heeft met trajecten gericht op Werk-fit en Naar Werk zoals deze ook door het UWV gefaciliteerd worden.

Indien een gemeente gebruik wil maken van de dienstverlening van Autismewerk.nl wordt eerst een gedegen intake ingepland. Hierna wordt advies uitgebracht naar de gemeente en wordt in overleg een plan op maat gemaakt om in de dienstverlening te kunnen voorzien.