Kwaliteit

Een visie op autisme zorgverlening is natuurlijk mooi en zelfs onmisbaar. Maar belangrijker is hoe we die visie vormgeven, wat onze kwaliteit van zorg is. Want kwaliteit van zorg is uiterst belangrijk.
Wat doen we om de kwaliteit van onze zorgverlening te waarborgen en steeds verder te verbeteren?

Het Regionaal Autisme Centrum heeft een kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessional binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt je onder andere in staat te participeren in de besluitvorming rond de behandeling. In het kader rechts kun je het kwaliteitsstatuut downloaden.

Certificering

Het HKZ Keurmerk wordt uitgegeven door Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat de kwaliteitsnormen worden gehaald op het primaire proces (de zorgverlening) en ook op ondersteunende processen. Het HKZ keurmerk is gebaseerd op internationaal erkende ISO 9001 normen. Het keurmerk maakt zichtbaar dat we goede zorg leveren en de kwaliteit van de hulpverlening steeds verder verbeteren. We worden daarvoor jaarlijks getoetst door een onafhankelijke organisatie (DEKRA). Het PSO Keurmerk wordt uitgegeven door PSO Nederland en maakt zichtbaar dat wij als organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook dit wordt voortdurend getoetst.

Kwaliteitscommissie

Een kwaliteitskeurmerk zoals HKZ is natuurlijk mooi, maar moet geen ‘papieren tijger’ zijn. Kwaliteit moet doorgedrongen zijn in alle facetten van de organisatie en ook voortdurend worden bewaakt. Daarom hebben wij een kwaliteitscommissie opgericht, waarin medewerkers plaats nemen uit alle afdelingen van de organisatie. De commissie heeft de taak om samen met alle werknemers voortdurend te komen tot verbeterpunten en deze te implementeren.

Medezeggenschap

Onze organisatie ontwikkelt zich voortdurend en daarvoor is de inbreng van alle betrokkenen nodig. Uiteraard luisteren we goed naar wat de cliënt en/of ouders willen. Intakeverslagen, diagnostiekverslagen, zorgplannen en evaluaties worden samen met de cliënt besproken, vastgelegd en voor akkoord ondertekend. De cliënt krijgt daar uiteraard een kopie van, dat vinden we vanzelfsprekend. Maar er is meer:

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad komt op voor de belangen van onze medewerkers en dus ook voor onze gehele organisatie. En dat is weer in het belang van de cliënt. De ondernemingsraad is volwaardig gesprekspartner voor directie en raad van bestuur en wordt overal bij geïnformeerd en betrokken.

Een klacht is gratis advies

Dat is het motto waarop onze organisatie omgaat met klachten. Al onze medewerkers werken ervoor om de best mogelijke zorg te bieden, maar het kan natuurlijk toch voorkomen dat een cliënt en/of ouders niet tevreden is/zijn. Voor ons is dat belangrijk om te weten, want dan kunnen we proberen er iets aan te doen. We hebben daarom een klachtenprocedure. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Het reglement van de klachtenprocedure en het Klachtenportaal Zorg is op te vragen bij het secretariaat.

Privacy

Het Regionaal Autisme Centrum gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben daarvoor een privacyreglement. Dit privacyreglement is op te vragen bij ons secretariaat.

Cliënt Tevredenheids Onderzoek

We horen graag de mening van onze cliënten over de behandeling/begeleiding en de geleverde zorg. Daarom doen we gedurende het jaar verschillende tevredenheidsonderzoeken.
De medewerkers vragen actief naar de tevredenheid tijdens een begeleidings- of behandelingstraject. Daarnaast vindt er eenmaal per twee jaar een onderzoek plaats. Met een vragenlijst kijken we hoe tevreden mensen zijn met de hulp die ze krijgen en wat er nog kan verbeteren. Deze vragenlijsten zijn gebaseerd op een door de brancheorganisatie GGZ ontwikkeld instrument dat tevredenheid meet. De informatie die hieruit voortkomt gebruiken we om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar info@regionaalautismecentrum.nl. We sturen je dan graag de resultaten van ons laatste cliënttevredenheidsonderzoek toe.

Medewerker Tevredenheids Onderzoek

Het is belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn met hun werk. Ook dat is in het belang van een goede kwaliteit van zorg. Daarom doen we ook eenmaal per twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder onze medewerkers en kijken we wat er kan verbeteren op dat vlak.

ROM meting

ROM staat voor ‘Routine Outcome Monitoring’. Het betreft een effectmeting. Dit is een verplicht onderdeel binnen de behandeling, vandaar dat ervoor gekozen is om te starten binnen het onderdeel Autismetotaal. We verwachten dat wij en daarnaast ook onze cliënten meer zicht krijgen op de voortgang en het effect van ons behandelaanbod. Tevens ondersteunt de Behandelmonitor de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en volgen van tussentijdse resultaten.

Opleidingen

We investeren continu in opleiding en scholing van onze medewerkers. Uiteraard hebben onze medewerkers een goede basisopleiding gehad en vindt er voortdurend nascholing en intervisie plaats Daarnaast hebben wij op het vlak van opleiding en scholing de volgende trajecten:

GZ psycholoog, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist

Onze organisatie heeft een officiële erkenning  als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist. Dit zijn wettelijk geregistreerde beroepen volgens de wet BIG.

Traininginstituut voor Professionals in de Zorg

Ons eigen opleidingsinstituut TIPZ biedt opleidingen, cursussen, workshops. Zie ook www.tipz.nl.

Stageplaats orthopedagogiek

In samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Leiden bieden wij doorlopend een stageplaats voor orthopedagogen in opleiding.

Stageplaats MBO

Wij zijn een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

Samenwerking

Uitgangspunt in onze organisatie is samenwerking en samenhang binnen en tussen de verschillende zorgsectoren. Om daadwerkelijk met “één-cliënt-één-plan” te kunnen werken is samenwerking met andere organisaties heel belangrijk. De regio Zuid-Oost Brabant was landelijk de eerste regio waar een Samenwerkings Verband Autisme (SVA) werd opgericht. De oprichters van onze organisatie hebben vanuit hun eerdere werkkring samen een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten en vormgeven van dit (landelijk) eerste SVA. Onze organisatie is ook aangesloten bij het SVA. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met ketenpartners zoals omliggende gemeenten, GGZ Oostbrabant, GGZ Noord en Midden Limburg, GGzE, Bijzonder Jeugdwerk. Het Regionaal Autisme Centrum is ook aangesloten bij het landelijke Consortium Autisme Spectrum Stoornissen 18+.